Aktuality

Den bezpečnějšího internetu

Dnešní digitální éra nám přináší nekonečné možnosti a příležitosti, ale zároveň přináší i nové výzvy, kterým čelíme, zejména pokud jde o bezpečnost na internetu. Právě proto jsme se jako škola rozhodli zapojit do oslav Dne bezpečnějšího internetu.

Tento den je věnován osvětě a podpoře bezpečného a odpovědného používání internetu, zejména mezi dětmi a mladými lidmi. Velmi dobře si uvědomujeme důležitost této problematiky a chceme přispět k vytvoření bezpečného online prostředí pro své žáky.

V souvislosti s tím připravili naši učitelé projektový den s řadou aktivit zaměřených právě na bezpečnost na internetu. Žáci se dozvěděli o nebezpečí, která mohou na internetu číhat, a seznámili se s tím, jak se chránit před riziky jako jsou kyberšikana, kybergrooming, online nákupy, sexting a mnohé další.

Protože s prvními krůčky v kyberprostoru mají zkušenost již děti předškolního věku, se základy bezpečného chování na internetu byli v průběhu druhého únorového týdne seznámeni i naši nejmenší prvňáčci. Zde si dovolím sdílet odkaz na příručku pro rodiče „První mobil“, kterou připravila Nadace O2 s partnery.

Je důležité, aby naši žáci rozuměli tomu, jak používat internet bezpečně a zodpovědně. V dnešní době, kdy jsou online aktivity nedílnou součástí jejich života, je klíčové, aby byli schopni rozpoznat potenciální hrozby a věděli, jak se jim vyhnout.

Mezi další aktivity patřila například diskuze se žáky o tom, jak rozpoznat falešné informace na internetu a jak se chránit před podvodnými e-maily. Byly také diskutovány etické otázky týkající se online chování a respektu k ostatním uživatelům.

Klíčovou roli ve vzdělávání a podpoře dětí, aby používaly digitální technologie zodpovědně, s respektem a kriticky, mají také rodiče. Děti však bývají dost často technologicky napřed před svými rodiči, a proto v následujících měsících chystáme ve spolupráci s E-Bezpečí a Nadací O2 dva vzdělávací webináře pro rodiče, jeden zaměřený na rizika virtuální komunikace (5. 4. 2024 od 17:00 do 18:30 online) a druhý na nebezpečné výzvy (říjen 2024, termín bude upřesněn). Ohledně rizik virtuální komunikace a online nákupů máme v plánu uskutečnit také jedno školení pro naše starší spoluobčany, které proběhne již 6. března od 10:30 do 12:00 v komunitním sále Multifunkčního domu v Bystrém.

Jsem přesvědčen, že tato osvětová aktivita přispěje k vytvoření bezpečnějšího internetového prostředí nejen pro naše žáky, ale i pro celou širší komunitu. Bezpečnost na internetu je záležitostí, která se týká nás všech, a je důležité, abychom se o ni společně starali.

Potěšitelná zpráva pro naši školu

Svitavský deník zjistil zajímavé informace o tom, jak žáci základních škol na Svitavsku zvládají přijímací zkoušky na střední školy. Deník získal informace od společnosti Cermat, která připravuje a vyhodnocuje přijímací zkoušky. Cermat do výběru zařadil všechny základní školy v okrese, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali zkoušky na střední školy. Údaje jsou za posledních pět let, tj. od roku 2017 do roku 2023. Cermat podle úspěšnosti žáků vybral pět nejlepších škol, čísla ukazují průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky a českého jazyka za pětileté období. Například 50,00 % znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu testu.

Základní škola v Bystrém má na Svitavsku nejvyšší úspěšnost deváťáků při přijímacích zkouškách na střední školy z českého jazyka (63,50 %). Naše škola tak obsadila 1. místo v okrese. V nejlepší pětici škol je dále ZŠ Březová nad Svitavou (63,34 %), ZŠ Sokolovská Svitavy (62,50 %), ZŠ Běly Jensen, Opatov (61,53 %) a ZŠ Lubná (60,63 %).

Zjištěná data jsou velmi potěšující, za dobrými výsledky školy stojí dlouholeté zkušenosti vyučujících českého jazyka a celkově dobře nastavený systém výuky. Uvědomujeme si, že mezi učiteli a žáky panuje dobrá atmosféra a vzájemně se respektují, žáci pak lépe vnímají smysl učení. Příprava na přijímací zkoušky je dlouhodobá záležitost, jde o mravenčí práci vyžadující trpělivost ze strany učitelů i žáků. Žákům v devátém ročníku nabízíme hodinu přípravy na zkoušky formou kroužku, který je zdarma. Hlavní znalosti a dovednosti však žáci získávají ve vlastních hodinách češtiny. Základem jsou znalosti, které se snažíme aplikovat na konkrétní úlohy a příklady. Pro zefektivnění výuky používáme také digitální technologie. Úspěch nás těší, a proto ve svém pedagogickém úsilí budeme pokračovat i nadále.

Grantový program O2 Chytrá škola 2024

Grantový program O2 Chytrá škola 2024

Vážení kolegové, žáci, rodiče a přátelé naší školy,

dne 30. 11. 2023 podala naše škola žádost o grant vyhlášený Nadací O2 – Chytrá škola 2024. Vybrané školy mohou získat až 100.000,- Kč na vzdělávací aktivity v oblasti digitální gramotnosti.

Naším projektovým záměrem bylo bezpečí v kyberprostoru a cílovou skupinou byli žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče, senioři.

Nyní mám to potěšení Vás informovat, že hodnotící komise vybrala a podpořila naši žádost o grant. Na realizaci projektu získáváme částku 98.520,- Kč. Tato částka bude využita na náklady spojené s uskutečněním 15 besed a 6 workshopů pro žáky, 1 školení pro pedagogy, 2 školení (webinářů) pro rodiče a 1 školení pro seniory.

Pevně věřím, že tento projekt bude mít pozitivní komunitní dopad.

Den otevřených dveří aneb Zápis nanečisto

Den otevřených dveří aneb Zápis nanečisto

Základní škola Bystré srdečně zve budoucí prvňáčky na Den otevřených dveří aneb Zápis nanečisto, který se uskuteční ve středu 28. 2. 2024 od 14:00 do 16:00 hod. v pavilonu 1. stupně. Přezůvky s sebou. Těšíme se na Vás

ČŠI – Šetření TALIS 2024

Česká školní inspekce se pravidelně podílí na zajišťování mezinárodních šetření ve školách, která přinášejí zjištění o matematických, čtenářských, přírodovědných a počítačových dovednostech žáků (PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS) i názorech a postojích ředitelů a učitelů na vyučování a učení (TALIS).

Česká republika se v letošním školním roce 2023/2024, na více než 350 reprezentativně vybraných školách, aktuálně zapojuje do cyklu TALIS 2024 (Teaching and Learning International Survey). Zjištění TALIS v kontextu mezinárodního srovnání a mezinárodní inspirace umožňují rozvíjet podporu práce učitelů a ředitelů a vytvářet pro ni vhodné podmínky. Externí pohled na názory, postoje a zkušenosti učitelů a ředitelů přináší pro Českou republiku velmi důležitá doplnění národních inspekčních zjištění.

Právě naše škola byla do reprezentativního vzorku škol mezinárodním konsorciem zařazena. Šetření TALIS 2024 bude zjišťovat pohled učitelů a ředitelů na úrovni druhého stupně základní školy a nižšího stupně víceletých gymnázií.

Každá škola zapojená do TALIS 2024 od České školní inspekce následně obdrží školní zprávu, která bude obsahovat vybraná zjištění za školu a srovnání dané školy s ostatními školami.

Šetření prostřednictvím elektronických dotazníků (pro učitele a vedení) proběhne v období od 11. března do 10. dubna 2024.

Účast naší školy v tomto šetření prováděném Českou školní inspekcí je povinná.

Školní družina o pololetních prázdninách nebude v provozu

Školní družina o pololetních prázdninách nebude v provozu

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem oznamuji, že školní družina nebude o pololetních prázdninách 2. února 2024 v provozu. Do školní družiny byly na prázdniny přihlášeny 2 děti.

Ocenění za výborné výsledky v Národním testování SCIO

Ocenění za výborné výsledky v Národním testování SCIO

Na podzim 2023 se naše škola zapojila do projektu Národní testování pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Někteří z našich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků v našem kraji mezi žáky ZŠ.

Český jazyk:
Jan Petříček za druhý nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování 6. tříd ZŠ.

Matematika:
Vojtěch Doležal za nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování 6. tříd ZŠ,
Jindřich Dufek za třetí nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování 6. tříd ZŠ.

Obecné studijní předpoklady (OSP):
Bohumil Dočekal za třetí nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování 9. tříd ZŠ.

Certifikát s oceněním bude žákům předán s pololetním výpisem z vysvědčení. Všem oceněným žákům blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

Stravné na měsíc únor

Stravné na měsíc únor

Vážení strávníci,

úhradu stravného v hotovosti na měsíc únor bude možné zaplatit v úterý 30. 1. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.

Základní škola Bystré ve spolupráci se SRPZŠ nabízí edukativně stimulační program pro předškolní děti EdaSTIM

Základní škola Bystré ve spolupráci se SRPZŠ nabízí edukativně stimulační program pro předškolní děti EdaSTIM

Jedná se o program, který se zabývá EDUKACÍ (vzděláváním) a STIMULACÍ (pozitivním povzbuzováním) předškolního dítěte.

Pro koho je program určený:

  • pro děti, které potřebují pomoci v dozrávání v některé z dílčích oblastí – př. řeč, zrakové či sluchové vnímání, grafomotorika, matematické představy,
  • pro děti, jejichž rodiče mají obavu, že jejich dítě nezvládne školní docházku a zvažují odklad školní docházky,
  • pro děti s adaptačními a komunikačními problémy,
  • pro děti, které se chtějí seznámit s budoucím učitelem první třídy.

Program se skládá z 10 lekcí, které budou probíhat od ledna do dubna.

Další informace a závaznou přihlášku naleznete v příloze.

Vánoční přání

Drazí kolegové, žáci, rodiče a přátelé naší školy,

přeji Vám pohodové a radostné Vánoce, plné lásky, smíchu a klidu. Ať každý z nás najde čas zpomalit, ocenit okamžiky s rodinou a přáteli a nabrat novou sílu do nadcházejícího roku.

Nový rok je příležitostí k novým začátkům. Přeji Vám odvahu sledovat své sny, sílu překonat všechny výzvy a zažít radost z dosažených úspěchů.

Děkuji Vám všem za každodenní nasazení a spolupráci při vytváření prostředí, které podněcuje vzdělávání a posiluje rozvoj našich žáků.

Veselé a poklidné Vánoce a šťastný nový rok Vám všem přeje

Jan Mužík

Stravné na měsíc leden

Stravné na měsíc leden

Vážení strávníci,

úhradu stravného v hotovosti na měsíc leden bude možné zaplatit v úterý 19. 12. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.

Stravné na měsíc prosinec

Stravné na měsíc prosinec

Vážení strávníci,

úhradu stravného v hotovosti na měsíc prosinec bude možné zaplatit v úterý 28. 11. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies