Informace o škole

Základní škola Bystré je úplnou základní školou s povinnou devítiletou školní docházkou, od 1. ledna 2001 škola s právní subjektivitou, příspěvková organizace.
Škola je zařazena v Síti škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy s těmito součástmi:

 1. Základní škola
 2. Školní družina
 3. Školní jídelna
 4. Školní klub

Škola je oprávněna používat statut Zdravá škola (propůjčuje Státní zdravotní ústav)

Počet žáků celkem:  225 (1. stupeň: 119 žáků, 2. stupeň: 106 žáků), z toho chlapci: 125, dívky: 100
Obce: Bystré – 125, Jedlová – 30, Hartmanice – 19, Hamry – 3, Nyklovice – 23, Nedvězí – 10, Trpín – 2, Svojanov – 6, Rohozná – 5, Manova Lhota – 2.

 

Ředitel školy:

PaedDr. Zdeněk Mrkos

 

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Jan Mužík

 

Ekonomka školy:

Lenka Tichá

 

Vedoucí školní jídelny:

Marcela Králová

 

Koordinátor ICT:

Mgr. Tomáš Varga

 

Koordinátorka ŠVP:

Mgr. Jana Müllerová

 

 

Školní poradenské pracoviště:

 

 

Výchovná poradkyně:

Mgr. Ilona Justová

(konzultační hodiny: čtvrtek 13:30-14:30 + po domluvě)

Kariérová poradkyně

Mgr. Iva Leinweberová

(konzultační hodiny: pondělí 13:30-14:30)

Metodik prevence:

Mgr. Michael Dvořák

 

Člen ŠPP:

Mgr. Lenka Chybíková

 

 

Třídy a třídní učitel:

I. stupeň

II. stupeň

I.

Mgr. Michaela Barošová

VI.

Mgr. Daniela Šílová

II.A

p. Ludmila Filipová

VII.

Mgr. Michael Dvořák

II.B

Mgr. Michaela Dvořáková

VIII.A

Mgr. Ilona Justová

III.

Mgr. František Grundloch

VIII.B

Mgr. Tomáš Varga

IV.

Mgr. Lenka Chybíková

IX.

Mgr. Jana Müllerová

V.

PhDr. Drahomíra Chadimová

 

 

Učitelé bez třídnictví:

Mgr. Petra Divoká, Bc. Iva Feltlová, Mgr. Iva Leinweberová, p. Iva Sionová

Asistenti pedagoga:

DiS. Markéta Mládková, p. Renáta Hofmanová, p. Ivana Voglová, p. Eliška Prušková, p. Lenka Stejskalová

 

Školní družina:

1. oddělení:  p. Marta Tomášková

2. oddělení:  Bc. Kateřina Dočekalová

3. oddělení:  Mgr. Hana Havlátová

Školní klub:  DiS. Markéta Mládková

 
Hlavní cíle školního poradenského pracoviště:
 • zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • důraz na preventivní činnosti, práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy
 • vytváření programů k prevenci rizikových forem chování, sledování jejich účinnosti
 • zajištění odborné péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané
 • včasné vyhledávání dětí ohrožených výukovým selháváním
 • včasná diagnostika příčin výukových obtíží žáků
 • příprava podmínek pro úspěšné včlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení péče o neprospívající žáky
 • poskytování komplexních služeb kariérového poradenství
 • metodická a konzultační pomoc učitelům
 • prohloubení spolupráce se subjekty mimo školu (ostatní poradenská zařízení)

Aktualizováno: 11.9.2021

Zdravá škola
Šablony
Portál pardubického kraje
Nenech to být