Aktuality

Stávka v Základní škole Bystré, okres Svitavy

Vážení rodiče,

jak jste jistě byli informování ze sdělovacích prostředků, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na pondělí 27. 11. 2023 jednodenní výstražnou stávku. Důvody a více informací naleznete v přiloženém dopise školských odborů rodičům.

Do této plánované stávky se zapojí i část zaměstnanců naší školy, kteří tak společně s ostatními zaměstnanci vyjadřují nespokojenost s chystanými změnami v českém školství. Jsem si jist, že ani Vám rodičům nejsou podmínky, za jakých bude probíhat výuka Vašich dětí, lhostejné.

Provoz naší školy v pondělí 27. listopadu však bude zajištěn v mírně omezeném režimu, a to následovně:

  • vyučování pro 1. st. bude probíhat od 1. do 4. vyučovací hodiny, tj. od 7:30 do 11:10,
  • vyučování pro 2. st. bude probíhat od 1. do 5. vyučovací hodiny, tj. od 7:30 do 12:05,
  • školní jídelna bude vařit,
  • školní družina bude v provozu ráno od 6:30 a odpoledne od 11:10 do 15:00,
  • školní klub bude v provozu od 11:10 do 15:00,
  • zájmové kroužky se v tento den nebudou konat,
  • pronájem tělocvičny nebude nijak omezen.

Vážení rodiče, jsme si vědomi případných komplikací, které Vám může omezený provoz školy způsobit, ale zároveň věříme ve Vaše pochopení a podporu v této věci. Přeci jen máme všichni společný zájem a tím je kvalitní vzdělávání pro naše žáky, Vaše děti.

S přátelským pozdravem Jan Mužík

Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo naši žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na zajištění Bezplatného školního stravování ve školním roce 2023/2024.

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Stravné na měsíc listopad

Stravné na měsíc listopad

Vážení strávníci,

úhradu stravného v hotovosti na měsíc listopad bude možné zaplatit v pondělí 30. 10. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.

Školní družina nebude o podzimních prázdninách v provozu

Školní družina nebude o podzimních prázdninách v provozu

Vážení rodiče,

školní družina nebude o podzimních prázdninách (čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.) v provozu. Do školní družiny bylo na prázdniny nahlášeno pouze 6 dětí.

Sběr starého papíru

Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 16. a 17. října proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7:00 do 17:00 v tělocvičně školy.

Stravné na měsíc říjen

Stravné na měsíc říjen

Vážení strávníci,

úhradu stravného (v hotovosti) na měsíc říjen bude možné zaplatit v úterý 26. 9. od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně.

Organizace školního roku 2023/2024

Podzimní prázdniny jsou stanoveny na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. 

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Svitavy stanoveny na 11. 3. – 17. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Plán pedagogických porad:
29. 8. 2023 (Út),
4. 9. 2023 (Po) v 9:30,
6. 11. 2023 (Po),
22. 1. 2024 (Po) – uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí k 19. 1. 2024 (Pá),
8. 4. 2024 (Po),
24. 6. 2024 (Po) – uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí k 21. 6. 2024 (Pá).

Plán třídních schůzek s rodiči:
4. 9. 2023 – informace pro rodiče žáků 1. ročníku,
2. 10. 2023 – informace pro rodiče žáků 1. ročníku,
13. 11. 2023 – třídní schůzky: Školní řád, klasifikační řád, organizace výuky, prospěch a chování,
8. 1. 2024 – konzultace prospěchu a chování,
15. 4. 2024 – třídní schůzky,
3. 6. 2024 – konzultace prospěchu a chování.

Sběr starého papíru: 16. – 17. října 2023 (Po, Út), 22. – 23. dubna 2024 (Po, Út).

Projektová výuka:
Křížem krážem Vysočinou – pátek 15. 9. 2023,
Den bezpečnějšího internetu – úterý 6. 2. 2024,
Ekologický den – pátek 26. 4. 2024,
Branný den – ochrana člověka za mimořádných situací – pátek 17. 5. 2024,
Olympijský den – pátek 7. 6. 2024,
Prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku – úterý 11. 6. 2024.

Ples SRPŠ a dětský karneval: 23. února 2024 (Pá) – ples, 24. února 2024 (So) – karneval.

Zápis do 1. třídy: 3. duben 2024 (St).

Taneční zábava SRPZŠ

Spolek rodičů a přátel Základní školy Bystré srdečně zve na taneční zábavu – v sobotu 9. 9. 2023 od 20:00 v areálu hasičské zahrady v Bystrém.

Hraje kapela Paní věší prádlo.

Vstupné: 100,- Kč

Úvodní slovo ředitele školy

Milí žáci, vážení rodiče, vážení spolupracovníci a ostatní přátelé školy,

jako hrdému řediteli této školy, která je domovem pro naše nadějné žáky a jejich rodiny, je mi ctí Vás všechny přivítat na začátku nového školního roku.

Především bych chtěl vyjádřit upřímné poděkování mému předchůdci, bývalému řediteli PaedDr. Zdeňku Mrkosovi. Odvedl kvalitní práci a zanechal nezapomenutelnou stopu v historii naší školy. Jeho oddanost, vedení školy a závazek k vzdělání našich žáků jsou obdivuhodné a já se budu snažit v tomto duchu pokračovat.

Nový školní rok přináší nejen nové knihy, učebnice a učebny, ale také nové příležitosti a možnosti. Je to jako neotevřená kniha, plná nepopsaných stránek, na které můžeme napsat příběh našeho vzájemného růstu a úspěchu.

Děti a mládeži, jste naším pokladem a naší nadějí. Nezapomínejte na to, že máte neomezený potenciál. Snažte se, zkoušejte nové věci a nebojte se chyb, protože právě v nich často nacházíme největší lekce a ponaučení.

Rodiče, jste našimi partnery ve vzdělávání Vašich dětí. Vaše angažovanost a podpora jsou pro nás neocenitelné. Rovněž jste důležitými průvodci a vzory pro Vaše děti. Podporujte je ve snaze dosáhnout svých cílů a učte je hodnotám, jako jsou láska k učení, trpělivost a odhodlání.

Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci, Vy jste srdcem naší školy. Jste těmi, kteří formují naše budoucí generace. Vaše práce má obrovský význam a já Vám děkuji za Váš neúnavný závazek k vzdělávání našich žáků.

Nepedagogičtí pracovníci, Vaše práce je nepostradatelná pro plynulý chod naší školy. Děkuji Vám za ni a také za oddanost naší škole.

Letošní školní rok bude určitě plný výzev, ale také úspěchů a radosti. Společně můžeme dosáhnout všeho, co si stanovíme za cíl. Věřím, že jsme připraveni čelit všem výzvám a vytvářet společenství, které je založeno na respektu, soucitném chování a vzájemné podpoře.

Nechť je tento nový školní rok plný inspirace, úspěchu a radosti pro nás všechny.

Děkuji Vám za Vaši důvěru a víru v naši školu.

S úctou
Mgr. Jan Mužík, ředitel Základní školy Bystré, okres Svitavy

Nové e-mailové kontakty

Se změnou podmínek našeho poskytovatele připojení k internetu jsme byli nuceni změnit následující e-mailové kontakty s okamžitou platností:

Ředitel školy: reditel@zsbystre.cz

Zástupkyně ředitele školy: zastupce@zsbystre.cz

Vedoucí školní jídelny: jidelna@zsbystre.cz

Děkujeme za pochopení.

Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září. Prvňáčci se spolu se svými rodiči sejdou v obřadní síni bysterské radnice, kde se v 8:00 uskuteční slavnostní přivítání. Žáci 2. – 9. ročníku zahájí vyučování v 8:00 ve svých kmenových učebnách.

Nové přidělení kmenových učeben:

  1. třída – učebna S04 (hlavní budova – přízemí),
  2. třída – učebna S16 (hlavní budova – 1. patro),
  3. třída – učebna S26 (hlavní budova – 2. patro).

Školní družina bude v provozu od pondělí 28. srpna od 7:00 do 15:00.

Školní jídelna bude vařit od pondělí 28. srpna. Žáci základní školy, kteří budou chodit na obědy v srpnu, mají nárok na zvýhodněnou cenu oběda za cenu potravin.

Stravné na měsíc srpen se bude prodávat ve středu 23. 8. a ve čtvrtek 24. 8. od 7:00 do 14:00 ve školní jídelně. Stravné na září se bude hradit ve středu 30. 8. a ve čtvrtek 31. 8., případně je možné i v pondělí 4. září, rovněž v 7:00 – 14:00 ve školní jídelně.

Školní rok 2022/2023 úspěšně za námi

Gratulujeme všem žákům a žákyním k dosaženým výsledkům, užijte si krásné prázdniny. Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům děkujeme za odvedenou práci a přejeme klidnou dovolenou.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 bude zahájeno v pondělí 4. září 2023.

Úřední hodiny kanceláře školy v době hlavních prázdnin:
3. 7. – 4. 7. v 8:00-10:00,
11. 7. – 14. 7. v 8:00-10:00,
31. 7. – 1. 8. v 8:00-9:00,
14. 8. v 8:00-10:00,
28. 8. – 1. 9. v 8:00-10:00,
v případě potřeby i kdykoliv jindy po předchozí telefonické domluvě.

S pozdravem a přáním příjemného léta Jan Mužík

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies