Školní poradenské pracoviště

Výchovná a kariérová poradkyně:

Mgr. Ilona Justová

(konzultační hodiny: čtvrtek 13:30-14:30 + kdykoliv po domluvě)

Metodik prevence:

Mgr. Martin Dvořák

(konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě)
www.upozorneni.nntb.cz (online anonymní schránka důvěry NNTB)

Speciální pedagog:

Mgr. Martin Dvořák, Mgr. Lenka Chybíková

(konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě)

Školní psycholog:

Mgr. Vlasta Tvrdíková

(konzultační hodiny: středa 13:30-15:30, 1x za 14 dní - termíny konzultací: 13.9., čtvrtek 5.10., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12., 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 6.3., 27.3., 10.4., 24.4., čtvrtek 2.5., 22.5., 19.6.)

Program poradenských služeb   
Hlavní cíle školního poradenského pracoviště:
 • zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • důraz na preventivní činnosti, práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy
 • vytváření programů k prevenci rizikových forem chování, sledování jejich účinnosti
 • zajištění odborné péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané
 • včasné vyhledávání dětí ohrožených výukovým selháváním
 • včasná diagnostika příčin výukových obtíží žáků
 • příprava podmínek pro úspěšné včlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení péče o neprospívající žáky
 • poskytování komplexních služeb kariérového poradenství
 • metodická a konzultační pomoc učitelům
 • prohloubení spolupráce se subjekty mimo školu (ostatní poradenská zařízení)
Důležité kontakty a odkazy:

Mapa pomoci Pardubického kraje

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies